23 Dicembre 2020 ore 20.00

La Commissione Affari generali ed istituzionali, istruzione, sanità, servizi sociali e trasparenza si riunisce alle ore 19.30.

Komisija za istitucionalne zadeve, šolstvo, zdravstvo, socialno službo se sestane ob 19.30.

Alle ore 20.00 inizia la seduta. Ob 20.00 pričetek seje.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Interrogazioni – interpellanze
3. Presa d’atto verbali n. 18 dd. 12.11.2020 e n. 19 dd. 26.11.2020
4. Legge 160/2019: Approvazione del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del regolamento di disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – parere
5. Auguri natalizi
6. Mozione – Sostituzione e nomina medico di medicina generale

Dnevni red:

1. Sporočila
2. Vprašanja – interpelacije
3. Sprejem zapinskov št. 18 z dne 12.11.2020 in št. 19 z dne 26.11.2020
4. Zakon 160/2019: odobritev pravilnika za uvedbo in ureditev enotne premoženjske dajatve in koncesijske dajatve za zasedanje prostorov in površin javnega dobra ali nerazpoložljivega premoženja za sejme ali tržnice, ki potekajo tudi v opremljenih objektih – mnenje
5. Božična voščila
6. Resolucija – Nadomestitev in imenovanje zdravnika splošne medicine