26 gennaio 2023 ore 19.15

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è
convocato, in PRIMA CONVOCAZIONE, alle ore 19.15 del giorno 26.1.2023, nella
sede circoscrizionale al n.civ. 159 di Prosecco, per trattare il seguente ordine del
giorno:

 1. Dimissioni della Consigliera Katrin Štoka – surroga
 2. Comunicazioni
 3. Interrogazioni – interpellanze
 4. Presa d’atto verbale n.32 dd. 19/10/2023
 5. Progetto – Richiesta sanatoria opere – edificio sito a Contovello n. 254 –
  richiedenti Sossi e Starc – parere
 6. Delibera programmatica manifestazioni 2023
 7. Mozione – Assenza medici di base sul territorio
 8. Mozione – trasporto pubblico – richiesta organizzazione tavolo di confronto [Mozione]

  La Commissione Urbanistica e Traffico, Lavori Pubblici, Verde Pubblico e
  Agricoltura si riunisce alle ore 19.00.

Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet 1.
okraja za ZAHODNI KRAS sestal, ob PRVEM SKLICU, dne 26 .1.2023 ob 19.15
uri na svojem sedežu na Proseku št. 159, za obravnavo sledečega dnevnega reda.

 1. Odstop Svetnice Katrin Štoka – nadomestitev
 2. Sporočila
 3. Vprašanja in interpelacije
 4. Sprejem zapisnika št. 32 z dne 19/10/2023
 5. Načrt – Prošnja za legalizacijo del – stavba na Kontovelu št. 254 – prosilca
  Sossi in Starc – mnenje
 6. Sklep načrtovanja pobud
 7. Resolucija – pomanjkanje družinskih zdravnikov na območju rajonskega
  sveta
 8. Resolucija – javni prevoz – prošnja za organizacijo skupne seje
  Komisija za urbanistiko in promet, javna dela, mestno zelenje, poljedelstvo se
  sestane ob 19.00.